O metodě

Podrobné informace o metodě, autorech, inspiraci

Vzděláváme v Metodě instrumentálního uvědomování, která akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Vycházíme z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které jsme obohatili o prvek nehodnotícího přístupu ke studentovi/klientovi a jeho vedení k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je. Náš přístup úspěšně a široce (viz Projekty) uplatňujeme již několik let. Naše kurzy nesou akreditaci MŠMT.

Instrumentální uvědomování obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovy kognitivní funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.
Za léta užívání Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) došlo postupně ke změně přístupu k materiálům, instrumentům. Od roku 2010 vedla Eva Váňová desítky kurzů FIE a během této intenzivní praxe postupně měnila původní přístup – přidala parametry nehodnocení a uvědomění vzorců, ve kterých fungujeme.

V atmosféře nehodnocení rozpouštíme strach a zřetelněji si uvědomujeme, jak přistupujeme k úkolům a jak bychom mohli přistupovat jinak. Zároveň můžeme zachovat to, co se nám osvědčilo. To znamená, že v konkrétních cvičeních na stránkách instrumentů vidíme své přístupy, strategie, postupy, řešení, máme prostor je modelovat, změnit nebo u nich zůstat a přenést je do nejrůznějších oblastí svého života (přemosťování). I když se zdá, že by nehodnocení mohlo snížit naši pozornost či angažovanost (nikdo nebude hodnotit, co vytvoříme), opak je pravdou. Rozpouští se obavy, neklid, stres, roste vnitřní motivace a tím i naše výkonnost. Vzrůstá tak sebe-uvědomění, uvědomění sebe. A tento vzorec dokážou pak studenti implementovat do situací mimo lekce instrumentálního uvědomování. Nakonec i tam, kde hodnoceni jsou.

Vedle rozvoje kognitivních funkcí věnujeme pozornost vzájemnému vlivu kognice a emocí. To, že je náš přístup velice účinný, víme z vlastních zkušeností i díky zpětným vazbám od proškolených odborníků, kteří ho zahrnuli do své práce. Vděčně dostáváme zprávy od pedagogů, psychologů, terapeutů, vychovatelů, rodičů o pozitivních změnách, které zaznamenali u dětí s nejrůznějšími potížemi v oblasti učení. Vedle škol a poradenství jsme během let praktikování objevili potenciál metody u rozličných cílových skupin nezávisle na věku klienta a vešli díky mnoha projektům do míst, o kterých jsme jen snili: věznice a nápravná zařízení, výchovné ústavy, dětské domovy, psychoterapeutická zařízení, seniorské domy nebo úřady práce.

Náš přístup vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které jsme transformovali do Metody instrumentálního uvědomování (MIU). Jelikož se ukázalo jako nemožné odstranit ve spolupráci s Feuersteinovým institutem z instrumentů chyby, nejasnosti nebo nezáměrné nepřesnosti, které práci s klienty dlouhodobě zatěžovaly, rozhodli jsme se jít cestou tvorby nových materiálů. Od roku 2022 procházejí všechny instrumenty revizí: s úctou k Reuvenu Feuersteinovi upravují Eva Váňová a Ondřej Věnek Vysopal postupně všechny materiály, na základě letité praxe a inspirace díly psychologů, pedagogů, lékařů a dalších odborníků obměňují, doplňují nebo vypouštějí některé stránky a úkoly, revidují instrukce k nim, vytvářejí stránky zcela nové a zavádějí ve spolupráci s mladými grafiky a ilustrátory novou grafickou podobu.

Všichni, kdo prošli kurzy Evy Váňové a jejích kolegů a kolegyň v minulosti (od roku 2010), mohou s porozuměním používat nové materiály (ke každému novému materiálu dáváme navíc k dispozici tzv. metodický list, který popisuje změny oproti původním instrumentům). Podstatným rysem zůstává nehodnotící přístup v kognitivních cvičeních, který byl na kurzech vyučován od samého začátku.

Materiály se mění, ale náš přístup, který znáte z kurzů, zůstává. Jen ho přestáváme schovávat pod již neadekvátním názvem Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování a zaštiťujeme názvem novým – Metoda instrumentálního uvědomování (s novou zkratkou MIU).

Eva Váňová
Ondřej Věnek Vysopal
Praha, 1. 2. 2023

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation