O projektech

Informace o získaných projektech

Podpora seniorských klubů v roce 2022

V roce 2022 byl díky poskytnuté dotaci MHMP splněn záměr projektu – zapojeným organizacím a pracovníkům pečujícím o seniory poskytnout další podporu při práci s metodou instrumentálního obohacování a cílovou skupinou.
Kluby tak mohly pokračovat v nastaveném pravidelném setkávání seniorů a prací s metodou. Možnost účastnit se inspiračních seminářů přinesla posun vyškoleným lektorkám v dovednostech zprostředkování. Seniorské kluby byly podporovány i metodologicky, kdy mohly lektorky konzultovat přístupy zprostředkovaného učení se zkušenými lektory a trenéry.
Plánované a uskutečněné setkání Centra kolegiální podpory (CKP) proběhlo v říjnu za účasti lektorek zapojených do projektu ale i zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Lektorky si předávaly své zkušenosti s prací s instrumenty a s klienty s různými stupni znevýhodnění. Funkční několikaletý projekt zaujal a inspiroval několik zástupců dalších organizací, které se seniory pracují. K tomu přispěly i seniorky/uživatelky metody instrumentálního obohacování přítomné na setkání. Díky jejich názoru na konkrétní přínosy metody a bohatým zkušenostem z pravidelných návštěv Seniorských klubů, se kterými se podělily, nezůstalo setkání CKP pouze v rovině teoretické. Praktické příklady účinku metody na jejich rozhodování, náhled na svět a život, včetně nově nabytých sociálních vazeb při osobním setkávání se v klubech dokazovaly, že implementace metody do seniorského prostředí má smysl. 

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation